§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin

 2. Sprzedawca - "Fauna 5" Sklep Zoologiczny Stanisława Michalec zarejestrowany przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Inicjatyw Gospodarczych pod nr.71359 dnia 25 11 1993r. z siedzibą przy ul. Olszewskiego 128 51-648 Wrocław, REGON: 930256053, NIP: 8981030587

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 5. Konto – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

 6. Towar/Towary – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,

 7. Sklep – serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem fauna5.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 9. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93) z późn. zm., zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem http://fauna5.pl/content/3-regulamin-i-zasady-zakupow  (Regulamin) oraz http://fauna5.pl/content/10-polityka-prywatnosci  (Polityka Prywatności),

 2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, są objęte gwarancją producenta, chyba że opis towaru stanowi inaczej,

 3. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich (PLN),

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży,

 5. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 6. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnienie do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

 7. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego,

 8. Zabronione jest wykorzystywanie jednego adresu do dostaw/adresu do rozliczeń dla różnych kont Klientów.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem

 • strony internetowej fauna5.pl,

 • poczty e-mail wysłanej na adres info@fauna5.pl

 • telefonicznie pod numerami 507 123 664 lub 501 781 514

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia e-mail lub telefonicznie złożonego zamówienia,

Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Oświadczenie woli po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę powoduje związanie się Umową zakupu Towaru,

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zweryfikowania oświadczenia woli dot. zamówienia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dot. kluczowych cech zamówionych Towarów, takich jak cena, waga itp. Wpłacona przez klienta należność za towar jest zwracana Klientowi w przeciągu 3 dni roboczych,

W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru,

Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie.

Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilość oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres info@fauna5.pl.

 1. Zamówienia przekazywane są do realizacji w ciągu 24 godzin roboczych

 2. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego sposobu dostawy towaru, nie przekracza 5 dni roboczych. Zwykle wysłany jest w dniu zamówienia jeśli zostanie złożone do godz. 11:00, jeśli później to w dniu następnym.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane wg pkt.6 pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie sklepu albo w magazynach dostawców.

 4. W przypadku gdy zamówiony towar nie występuje w magazynie Sprzedawcy, czas realizacji Zamówienia wynosi 7-14 dni.

 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w całości lub jego części, kupujący zostanie poinformowany. Bez akceptacji kupującego zamówienia częściowe nie będą realizowane.

 6. W przypadku wysyłki tylko części zamówienia z winy sklepu, pozostała część zamówienia wysłana będzie na koszt sklepu.

 7. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania całego Zamówienia.

 8. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych określonych w formularzu zamówienia natronie www.fauna5.pl.

 9. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przesyłanie ankiet z prośbą o opinie na temat przeprowadzonej transakcji w sklepie Fauna5.pl przez Ceneo.pl oraz w celu realizacji Programu Ochrony Kupujących.§ 4 CENY i FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sposoby płatności reguluje Załącznik nr 1 znajdujący się pod adresem http://fauna5.pl/content/5-platnosci

 2. Ceny Towarów w Sklepie zawierają podatek VAT oraz inne wymagane polskim prawem opłaty,

 3. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru,

 4. Koszt dostawy Towaru jest podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania.

 5. Kwestie dostawy Towaru w tym jej koszty uregulowane są w § 5

 6. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze płatność następuje w chwili wydania Towaru przez kuriera.

 7. Za dokonanie płatności uznaje się moment:

 • W przypadku przelewu - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 • W przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki,

Na życzenie Klienta, do przesyłki dołącza się fakturę VAT,

Faktura VAT jest również dostępna do pobrania w sekcji "Moje konto" w panelu Klienta, po dokonaniu płatności,

Klientom przysługuje obniżenie wartości zamówienia lub poszczególnych produktów na zasadach uregulowanych w Załączniku nr 3 dostępnym pod adresem http://fauna5.pl/content/7-rabaty-punkty-program§ 5 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Koszty dostawy reguluje Załącznik nr 3 znajdujący się pod adresem http://fauna5.pl/content/1-dostawa

 2. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest każdorazowo przy każdym produkcie publikowanym na stronie Sklepu.

 3. Wszystkie zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service. Odbiór paczki należy pokwitować w obecności kuriera.

 4. W przypadku nieobecności odbiorcy, przesyłka jest awizowana z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. W przypadku kolejnej nieobecności odbiorcy, przesyłka jest ponownie awizowana, a maksymalny termin jej przechowywania to 7 dni, podczas których należy odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy.

 5. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki pobraniowej
 6. W przypadku niedoręczenia przesyłki w sytuacji opisanej w ust. 4-5, Sprzedawca ma prawo domagać się zwrotu kosztów dostawy, oraz dostawy zwrotnej

 7. Koszty ponownej wysyłki towaru ponosi Klient,

 8. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia,

 9. Klient zobowiązany jest, aby ocenić stan Towaru w obecności kuriera, a przypadku stwierdzenia uszkodzeń dodatkowo do sporządzenia stosownego protokołu w obecności kuriera. W przeciwnym wypadku ewentualne roszczenia klienta dotyczące stanu produktu, nie będą uwzględnione.

§ 6 GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera a czas trwania gwarancji wskazany jest w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, jeśli została dostarczona.

 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

 • od doręczenia przesyłki przez kuriera

 • od odebrania zamówienia osobiście przez klienta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Sprzedawcy na adres: Fauna5, ul. Promień 39 51-659 Wrocław lub drogą mailową na adres info@fauna5.pl

Sprzedawca niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia.

Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:

 • przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

 • bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru

Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu zobowiązany jest do przesłania numeru rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży.

W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć na własny koszt (prosimy o dołączenie oryginału oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta) na adres: Fauna5, ul.  Olszewskiego 128  51-648 Wrocław. Koszt zwrotny dostawy towaru obciąża Klienta, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło w rezultacie zaniedbań ze strony Sprzedawcy

W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8 REKLAMACJE

 1. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klientowi przysługuje:

 • usunięcie wady Towaru przez sprzedawcę lub gwaranta (naprawa gwarancyjna)

 • wymiana Towaru na nowy, wolny od wad

 • w przypadku gdy wymiana lub usunięcie wady nie jest możliwe, zwrot należności za Towar

Sprzedawca jest odpowiedzialny za następujące wady Towaru:

 • zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna)

 • jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna)

Reklamacje  można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 507 123 664 lub 501 781 514 poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu fauna5, pisemnie na adres: Fauna5, ul. Promień 39 51-659 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fauna5.pl

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia.

W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest: "Fauna 5" Sklep Zoologiczny Stanisława Michalec zarejestrowany przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Inicjatyw Gospodarczych pod nr.71359 dnia 25 11 1993r. z siedzibą przy ul.  Olszewskiego 128  51-648 Wrocław, REGON: 930256053, NIP: 8981030587

 2. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga,wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 3. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu dane osobowe Klienta takie jak: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

 4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, złożenia Zamówienia w Sklepie.

 5. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia.

 6. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni, operatorzy płatności, operatorzy systemu opinii.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod  http://fauna5.pl/content/10-polityka-prywatnosci  (Polityka Prywatności).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu ich identyfikacji,

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Klienci zarejestrowani w sklepie przed wejście w życie nowego Regulaminu zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianach drogą mailową. Klient ma prawo odmowu akceptacji nowych warunków Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie,

 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu,

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2016 r.,

 5. W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy.